1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAN

1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI (GENERAL ÇETİN BAŞAR KIŞLASI VE ŞEHİT ER ABDÜLBARİ ACAR KIŞLASI İLE DOĞUBAYAZIT ÇÖP DÖKME ALANI ARASINDA) 1095 SEFER ÇÖP TAŞIMA hizmet alımı- İhale Kayıt Numarası: 2018/253133
Bu haber 2018-05-25 05:13:11'te eklenmiştir

1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI (GENERAL ÇETİN BAŞAR KIŞLASI VE ŞEHİT ER ABDÜLBARİ ACAR KIŞLASI İLE DOĞUBAYAZIT ÇÖP DÖKME ALANI ARASINDA) 1095 SEFER ÇÖP TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/253133

1-İdarenin

a) Adresi : 1'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI DOĞUBAYAZIT/AĞRI

b) Telefon ve faks numarası: 4723124750 - 4723124751

c) Elektronik Posta Adresi : suatakcelep61@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI (GENERAL ÇETİN BAŞAR KIŞLASI VE ŞEHİT ER ABDÜLBARİ ACAR KIŞLASI İLE DOĞUBAYAZIT ÇÖP DÖKME ALANI ARASINDA) 1095 SEFER ÇÖP TAŞIMA İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Org. Çetin BAŞAR Kışlası ve Şehit Er Abdülbari ACAR kışlası ile Doğubayazıt Çöp Dökme alanı arasında

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2018, işin bitiş tarihi 30.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :1'inci Mknz.P.Tug.İhale Komisyon Başkanlığı Doğubayazıt/AĞRI

b) Tarihi ve saati :  20.06.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi maksadıyla 10 Temmuz 2003 tarihli 4925 sayılı karayolları taşıma kanununun 5’inci maddesinde belirtilen Yetki belgesinin isteklilerde bulunması zorunludur. İstekliler 4925 sayılı Karayolları Taşıma kanununa istinaden yürürlükte bulunan karayolları taşıma yönetmeliğinin 6'ncı ve 13’üncü maddesinde detayları belirtilen Yetki Belgelerinden K1,L1,L2,C2,R1 ve R2 yetki belgelerinden en az birinin aslı veya noter onaylı suretini İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler sahibi olduğu ve/veya kira sözleşmesi ile kullanım hakkının olduğunu beyan ettiği 1 (bir) adet en az 10 MetreKüp kapasiteli Sıkıştırmalı Tip çöp kamyonuna sahip olduğunu belgelendirecektir. Ağırlık miktarı araç ruhsatlarından tespit edilecektir. Çöp taşıma için kullanılacak araç 2010 ve daha üzeri model olacaktır. Bu belgeler sözleşmenin imzalanması aşamasında ihale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir..

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'inci Mknz.P.Tug.İhale Komisyon Başkanlığı Doğubayazıt/AĞRI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'inci Mknz.P.Tug.İhale Komisyon Başkanlığı Doğubayazıt/AĞRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer İHALE İLANLARI haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Narinkale Gazetesi
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator vibrator vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop penis pompasi penis pompasi sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri